Logo

Logovarianter

Rød eller hvit variant av Lotto-logoen skal primært alltid brukes. Sort logo skal kun brukes i ensfarget trykkproduksjon.

Rød logo
Den røde fargelogoen plasseres på alle flater som har lys bakgrunn, samt mørke bakgrunner (eksempelvis Mørk blå) som gir tilstrekkelig kontrast for optimal lesbarhet.

Hvit logo
Hvit logo skal fortrinnsvis plasseres på Lotto-rød. Unntak kan forekomme.

Sort logo
Sort logo benyttes som nevnt kun i tilfeller hvor det er spesifikke fargebegrensninger i produksjon av trykte flater.

Logo i sirkel
Ved behov kan hvit logo plasseres i rød sirkel, eller omvendt – eksempelvis på bilder med urolige motiv eller i løsninger hvor sirkler ellers ikke benyttes som et element. 

Logoen sentreres i sirkelen. Sørg alltid for at proporsjonene mellom sirkel og logo er som vist til høyre. Avstand fra kanten av sirkelen til logoen defineres ut i fra høyden/bredden på tippekrysset. Bredden på tippekrysset tilsvarer avstanden fra sirkelens kant til «pilspissen» i tippekrysset. 

Utfallende sirkel med logo
Sirkel med logo kan ligge utfallende øverst eller nederst på et format. Dette kan være aktuelt å benytte på eksempelvis:

1. Kampanjeflater med eksempelvis bilder i bakgrunn

2. Løsninger hvor sirkler er lite eller ikke brukt ellers i det hele tatt

3. Små formater hvor man har lite plass til rådighet og eksempelvis ønsker å kun bruke tekst uten sirkler som forstyrrer.

NB! Logo i sirkel som ligger utfallende på et format skal ikke plasseres sentrert vertikalt – plasseringen må justeres oppover eller nedover slik at den oppleves å ha ca. lik mengde rød bakgrunn over og under seg. Eksempler på nederste rad.

Utfallende sirkel med logo skal aldri stå på venstre eller høyre kant av et format.

Beskyttet område og minstemål

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.

Anbefalt minstemål
Minstemål angis for å sørge for at logoen aldri gjengis i en størrelse som gjør den lite lesbar/gjenkjennelig. Unntak kan forekomme dersom det er spesifikke behov eller begrensninger.

Høyden på liggende logo er anbefalt minimum 30 pixler på skjerm og 10 mm på trykk.

 

Sånn, og ikke sånn

Riktig bruk
Logoen må ha tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen for optimal synlighet og lesbarhet. 

Som generell regel skal rød logo brukes på alle hvite og helt lyse flater samt helt mørke bakrunner som mørk blå. Hvit logo skal brukes på bakgrunner med de.

Feil bruk
Unngå å bruke både rød og hvit logo på bakgrunner som gir dårlig kontrast.

Hvit logo skal ikke brukes på bakgrunner hvor rød logo har tilstrekkelig god kontrast – rød logo skal alltid brukes der den fungerer.

Sort logo skal kun brukes i trykk­produksjoner med kun en farge.

Logoen skal aldri opptre i andre farger enn de som er definert og ligger i originalfilene.

Navnetrekket i Lotto-logoen skal aldri gjengis uten Tippekrysset. 

Logoen skal ikke roteres eller strekkes på noen måte – proporsjonen mellom høyden og bredden skal være konstant. 

Outline og drop-shadow på logoen er ikke tillatt.